Beleid

Zie ook... Bestuur

jan. 2016

Grenswijziging Dekenaten Kerkrade en Heerlen

De parochies in de gemeente Landgraaf ressorteren thans onder het dekenaat Heerlen. In de achterliggende tijd is echter gebleken dat een meer evenwichtige verdeling van het aantal parochies tussen de dekenaten Heerlen en Kerkrade wenselijk is. Daarom heeft bisschop Frans Wiertz besloten dat per 1 januari 2016 alle parochies van Landgraaf zullen gaan behoren tot het dekenaat Kerkrade.

2015

Verwarming H.Michaëlkerk stuk.

De verwarmingsketel van de H. Michaëlkerk is stuk. Ook de veiligheid is niet meer gewaarborgd. Mede gezien de hoge kosten van reparatie heeft het kerkbestuur besloten om de verwarmingsketel niet meer te laten maken. In de koude periode van het jaar zullen de H.Missen gehouden worden in de P&P kerk. Voor meer info kunt u terecht bij het parochiekantoor.

De dagkapel heeft een aparte ver-warming en blijft gewoon bruikbaar. 
 

Drie-eenheid van het parochiecluster Schaesberg.

Ongeveer 4 jaar geleden is er in het parochiecluster Schaesberg een nieuw Kerkbestuur benoemd. De kerkbesturen van de parochies H. Michaël, H.Barbara en H. Petrus en Paulus ( waarbij de parochie van Leenhof al eerder bij de Petrus en Paulusparochie was ondergebracht) werden ontbonden en er kwam één kerkbestuur voor het nieuwe parochiecluster.

De opdracht en uitdaging van het Clusterkerkbestuur is om op termijn van de samenwerkende parochies een nieuwe drie-eenheid te maken. De buitengrenzen van de drie parochies blijven gehandhaafd, de binnengrenzen worden stippellijntjes en moeten op termijn vervagen. Bij onze vrijwilligers en koren is het ons al in redelijke mate gelukt een nieuwe eenheid te vormen. Waarvoor onze oprechte dank.

Net als in 1982 ingegeven door de noodzaak tot schaalvergroting door samenvoeging van Schaesberg, Nieuwenhagen en Ubach over Worms de nieuwe Gemeente Landgraaf is ontstaan, is schaalvergroting binnen de Katholieke kerk ook aan de orde van de dag.

Teruglopende aantallen priesters, teruglopend kerkbezoek en daarmee teruglopende inkomsten, oplopende kosten voor de instandhouding van kerkgebouwen en zo kunnen er nog een aantal factoren bedacht worden, hebben het Clusterkerkbestuur Schaesberg op verzoek van het Bisdom Roermond aangezet om een notitie te schrijven over de toekomst van drie samenwerkende parochies. De eindconclusie van het Cluster-kerkbestuur is, dat op basis van de genoemde factoren het onmogelijk is om op de korte en lange termijn drie parochies zelfstandig te laten functioneren en drie kerken open te houden.

 In het verlengde van deze eind-conclusie heeft het Clusterkerkbestuur begin 2012 met instemming van het Bisdom Roermond het moeilijke besluit genomen om per 1 juli 2012 (begin vakantieperiode) vooruitlopend op een definitieve sluiting op termijn de H.Michaëlkerk – Eikske en de H.Barbarakerk- Kakert slapend te ma-ken. Dat betekent concreet dat er niet langer wekelijks een eredienst in deze kerken plaatsvindt. Wel is het mogelijk om op verzoek ( en in overleg met het Kerkbestuur) gebruik te maken van deze kerken. Zo werden er onlangs nog twee uitvaarten vanuit de H.Michaëlkerk en één vanuit de H.Barbarakerk gehouden en heeft Harmonie St. Michaël haar patroons-feest in de kerk van het Eikske gehouden.

 Duidelijk wordt dat de slapende kerken op termijn aan de eredienst onttrokken moeten worden. Er zijn geen middelen om te blijven investeren in gebouwen die op den duur steeds meer onderhoud gaan vragen. Het Clusterkerkbestuur is in samenspraak met het Bisdom druk doende om voor de vrijkomende beeldbepalende kerk-gebouwen een passende her-bestemming te vinden.

 In de blauwdruk 2020 van het Bisdom Roermond schetst het Bisdom in onze ogen niet onterecht, dat de Petrus en Pauluskerk de enige kerk in het Parochiecluster Schaesberg is van waaruit het Katholieke geloof uitgedra-gen zal worden. Het is dus ons belang en onze opgave om onze aandacht in de voor ons liggende periode op de H.Petrus en Pauluskerk te focussen.

Het is de trouwe kerkganger en ook de toevallige passant niet ontgaan dat er al geruime tijd bouwhekken rondom de toren van de H.Petrus en Paulus-kerk staan. In mei dit jaar zijn door niet precies te duiden factoren leien vanaf de kerktoren naar beneden gekomen.

 Een grondige dakinspectie door deskundigen wees uit dat nage-noeg het hele dak van de H.Petrus en Pauluskerk aan vervangen toe is en dat de urgentie bij de toren het hoogst is. 

Na deze vaststelling zijn op ver-zoek van het Clusterkerkbestuur passende maatregelen genomen en is de situatie voor de korte te-mijn veilig. We kunnen echter niet achteroverleunen en alles op zijn beloop laten.

Willen we het Rijksmonument, de Petrus en Pauluskerk als enige kerk van het Parochiecluster Schaes-berg ook in 2020 en daarna in stand houden, dan moet er actie onder-nomen worden. 

Het clusterkerkbestuur heeft o.l.v. een gerenommeerd architecten-bureau al diverse pogingen gedaan om voor Rijkssubsidie in aanmer-king te komen. Door de steeds veranderende regelgeving is het ons tot op heden niet gelukt en lijkt de kans om voor Rijkssubsidie in aanmerking te komen steeds kleiner te worden.

 Onze hoop is dan ook volledig erop gericht om via de gemeente en met ondersteuning van de gemeente en met een stevige eigen bijdrage vanuit de parochie een aanvraag bij de provincie te doen. We hopen op die manier een bijdrage uit het Provinciaal restauratiefonds te verwerven. Onlangs ( 27 november 2012) vond er op het Gemeente-huis een Raads Informatie Avond plaats waarbij een delegatie van het Clusterkerkbestuur onder aanvoe-ring van de architect heeft gepro-beerd de noodzaak tot samenwer-king en gemeentelijke steun ten einde dit Rijksmonument te behouden, duidelijk te maken. We hebben onze hoop op de medewerking van College en Raad gevestigd. De verantwoordelijke portefeuillehouder en het ondersteunende amb-tenarenapparaat zijn tot op heden zeer coöperatief.

  We zullen alle zeilen moeten bijzetten en hopen dat het ons, de geloofs-gemeenschap en ook de overige in-woners van Landgraaf in de komende jaren voor de wind gaat. We mogen ons culturele en historisch erfgoed voor komende generaties niet verloren laten gaan. Zo lang als de gefaseerde restauratie van ons Kerkdak niet heeft plaatsgevonden zullen we op advies van onze architect aanvullende maatregelen blijven treffen, om te voorkomen dat er een onveilige situatie ontstaat.

 Kerkbestuur Samenwerkende Parochies Schaesberg

Hits: 1065