In de spotlight

In de spotlight, door kapelaan Sebastian.


3de editie april  2019

De openingsritus in de Eucharistie – deel – 2

 1. d) Begroeting:

De priester begint de mis in de naam van de Drie-eenheid met een kruisteken en begroet de mensen. In deze begroeting herinnert de priester de mensen aan de aanwezigheid van Christus in deze viering.
e) Schuldbelijdenis:
Dit gebed is voor een waardige viering van de Eucharistie en de rite van schuld belijden wordt afgesloten met een gebed van absolutie van onze zonden / tekortkomingen (Moge de Almachtige God zich over u ontfermen….).

 1. f) Kyrië en Gloria:
  Terwijl we dit bidden of zingen, loven we God en vragen we om Zijn genade. Het ‘Gloria’ is een traditioneel lied waarmee we God prijzen.
 1. g) Openingsgebed:

Hier begint de priester met de woorden: ‘laat ons bidden’, waarmee hij de mensen eraan herinnert dat ze in de nabijheid van de Heer zijn en hen uitnodigt om samen met de priester te bidden. Na het gebed zeggen de mensen ‘Amen’. ‘Amen‘ is een Hebreeuws woord dat ‘het zij zo’ betekent. Hiermee geven de mensen dus aan dat zij zich de inhoud van het gebed tot iets van hen zelf hebben gemaakt.
Dienst van het Woord
Dit zijn de momenten dat God met Zijn volk gaat spreken. We hebben altijd lezingen uit zowel het Oude Testament als het Nieuwe Testament. Op zondagen en feestdagen zijn er drie lezingen, en er zijn twee lezingen op weekdagen. Als er drie lezingen zijn, dan is de eerste lezing normaal altijd uit het Oude Testament en de tweede lezing zal altijd uit het Nieuwe Testament komen, behalve uit de Evangeliën. De laatste lezing is altijd van een van de Evangeliën.
Lezing uit het Oude Testament
De lezing wijst naar het spreken van God door de voorvaders en profeten. De lezing uit het Oude Testament op zondag houdt altijd verband met het evangelie.
Lezing uit het Nieuwe Testament
Dit is het woord van God dat ons door de apostelen is gegeven.
Lezing uit het Evangelie
Het Evangelie is het woord van God voor ons door Jezus Christus. Het lezen van het evangelie heeft een bijzondere betekenis. Voor en tijdens het lezen van het evangelie wordt deze betekenis duidelijk door tekenen van respect door de priester. Bijvoorbeeld: de priester of een andere predikant bidt en bereidt zich hierdoor voor op het te lezen. Hij houdt de brandende kaarsen vast. Hij zwaait met wierook voor de tekst. De mensen staan gedurende deze tijd en de priester kust de Bijbel na het lezen. Dit zijn allemaal tekenen van respect, omdat Christus tot ons spreekt in het evangelie.


                                                                                                  2de editie april  2019

De openingsritus in de Eucharistie
“Als mensen de waarde van de Heilige Eucharistie wisten, dan zouden ze eraan deelgenomen hebben met
een hart vol ijver”. – H. Thomas van Aquino.

“De heilige Eucharistie is de grootste gave van Jezus voor ons, omdat dit de bron van
zegeningen in ons leven is”. H. Johannes Paulus II.

De bovenstaande woorden van twee bekende heiligen wijzen op het feit dat de Heilige Eucharistie iets heel bijzonders is. De Katholieke Kerk leert ons dat de Eucharistie het centrum is van het christelijke leven en tevens de vorm van gebed die leidend is in de Kerk.
Een actievere deelname aan de Eucharistie is mogelijk als we de betekenis van de liturgische rituelen beter begrijpen. De volgende uitleg kan daarom mogelijk een hulp of gids zijn voor u om bewuster aan de Eucharistie deel te nemen:

De Eucharistie is verdeeld in een basisstructuur van 5 onderdelen:

 1. Openingsritus, 2. Dienst van het Woord, 3. Eucharistisch gebed, 4. Communieritus, 5. Slotritus.

De openingsritus heeft de volgende onderdelen: Openingslied, kus op het altaar, begroeting door de priester, bewieroken, schuldbelijdenis, Kyrië en Gloria en openingsgebed.

 1. a) Het doel van het openingslied:
  Het doel is om de Eucharistieviering te beginnen. Om de eenheid van het volk van God te versterken en om de aandacht van de mensen te richten op het goddelijke mysterie van de Eucharistie. En om de priester met eerbied uit te nodigen als de vertegenwoordiger van Christus in de viering.
 1. b) Kus op het altaar:
  De priester kust het altaar twee keer tijdens de mis, in het begin en aan het einde. Tijdens de Eucharistie vertegenwoordigt het altaar Christus. Het is dus een symbool van respect voor Christus.
 1. c) Wierook:
  Tijdens de Eucharistie wordt het bewieroken vier keer gedaan: in het begin, vóór het Evangelie, aan het einde van het offerande en tijdens de Consecratie. Er zijn drie betekenissen voor de wierook: Het is het symbool van het tonen van onze eerbied voor God, het symbool van zuivering en dat van gebed. Net zoals de wierook omhoog gaat, zou ons hart zich tot God moeten verheffen.

Wordt vervolgd…


1ste editie februari  2019

Ons geloofsleven zou eigenlijk geen routine moeten zijn. Deelnemen aan de liturgische activiteiten ‘op de automatische piloot’ en zonder de ware betekenis ervan te kennen zou er toe kunnen leiden dat we niet zien hoe mooi, zinvol en rijk ons geloof kan zijn. Wanneer het geloof steeds opnieuw een persoonlijke ervaring kan worden, vinden we dat zinvol en gaan we steeds meer betekenis geven aan ons geloof.

Onder de titel ‘In de spotlight’ zou ik daarom graag de lezers in de volgende edities van ’t Parochieklöksjke op een eenvoudige en eigentijdse manier willen laten delen in een stukje informatie over een aantal rituelen, gebruiken, begrippen, voorwerpen en activiteiten in onze kerk. En over de betekenis ervan voor ons katholieke geloof. Hoe velen van ons weten bijvoorbeeld wat de betekenis is van het handen wassen van de priester tijdens de mis, waarom onze heilige Schrift de naam ‘Bijbel’ heeft of wat de betekenis en bedoeling van een relikwieis?

De H. Eucharistie is het hart van de katholieke kerk. Jezus zei namelijk: ‘Blijft dit doen om mij te gedenken’. Volgens Hem is de eucharistie het voedsel voor onze ziel. Volgende keer zou ik daarom willen beginnen met het thema ‘Eucharistie’ en hoop ik dat u mijn bijdrage zinvol en nuttig zult vinden. Ik hoor het graag van u.

Kapelaan Sebastian

 

Hits: 65